ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

78 θέσεις εργασίας στο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Χημικών Μηχανικών (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Σερρών ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 2
 • Π.Ε. Κιλκίς ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Πιερίας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Πέλλας ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 3
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 5
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Πληροφορικής 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Διοικητικού 6
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Παρασκευαστών 1
 • Π.Ε. Πιερίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων (Φορτωτές & Μπολτόζες) 2
 • Π.Ε. Πέλλας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ‘Εργων 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτροτεχνιτών) Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2
 • Π.Ε. Πέλλας ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ζυγιστών 1
 • Π.Ε. Πέλλας ΔΕ Ζυγιστών 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 5
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’) 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’+Ε’) 4
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’+Δ’) 3
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 9
 • Π.Ε. Πιερίας ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
 • Π.Ε. Πέλλας ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΥΕ Εργατών-τριών 2
 • Π.Ε. Πέλλας ΥΕ Εργατών-τριών 2
 • Π.Ε. Σερρών ΥΕ Εργατών-τριών 2


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου