ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

206 γιατροί σε Νοσοκομεία και Κέντρα ΥγείαςΣτην πρόσληψη 206 ειδικευμένων γιατρών προχωρούν Nοσοκομεία και Kέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Για την κάλυψη των θέσεων γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι κατέχουν: α. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας, δ. Για την κατάληψη θέσης με το βαθμό του Διευθυντή απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια, ε. Για την κατάληψη θέσης με το βαθμό του Επιμελητή Α΄ απαιτείται η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων κλάδου Ε.Σ.Υ. θα υποβάλλονται μία (1) φορά και είναι τα εξής: 1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, 2. Αντίγραφο της αίτησης-δήλωσης υποψηφιότητας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικάυπογεγραμμένο από τον/την υποψήφιο/α, 3. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται, 4. Φωτοαντίγραφο της απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, 5. Φωτοαντίγραφο της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας, 6. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της, 7. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.

Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών, 8. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, 9. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας για διορισμό ιατρού, 10. Yπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για θέσεις Επιμελητών Α΄ και Επιμελητών Β΄ που θα προκηρυχθούν μέχρι 31-12-2018 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ. ή ότι έχει υποβάλλει παραίτηση από τη θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. στην οποία υπηρετεί., 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για θεση Διευθυντή ότι έχει παρέλθει η εξαετία από την λήψη του βαθμού του Διευθυντή, 12. Για την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, απαιτείται η υποβολή επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr λήγει στις 27/04/2018 ώρα 23:59.

 • 2η Υγειονομική Περιφέρεια 9 θέσεις
 • 6η Υγειονομική Περιφέρεια 2 θέσεις
 • Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 4 θέσεις
 • Γ.Ν.Λασιθίου-Γ.Ν./Κ.Υ.Νεαπόλεως ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ 6 θέσεις
 • Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 4 θέσεις
 • Γενικό Νοσκομείο Κομοτηνής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 1 θέσεις
 • Γενικό Νοσκομείο-Κέντρο Υγείας Καλύμνου ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ 4 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου 7 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ.ΓΕΝΗΜΑΤΤΑΣ 12 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 11 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ» 11 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας 2 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας 3 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 8 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 6 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 5 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 2 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας 1 θέση
 • Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο Θήβας 5 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 14 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 10 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλ. Κυριακού 10 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 8 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ΤΖΑΝΕΙΟ 14 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής 8 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο Χανίων 7 θέσεις
 • Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Καρύστου ΔΙΟΚΛΕΙΟ 2 θέσεις
 • Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 8 θέσεις
 • Π.Γ.Ν.Ηρακλείου-Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 10 θέσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου